Fråga om DOMS


Vad gör HFD?

Högsta förvaltningsdomstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan vara till ledning för domstolar och andra som har att tillämpa gällande rätt. Denna uppgift fullgör domstolen genom sina avgöranden.

Hur länge har man på sig att betala dagsböter?

betalar du böter

Böter är ett straff som innebär att du ska betala pengar. Har du dömts att betala böter får du ett inbetalningskort från Polismyndigheten. Om du inte betalat inom 30 dagar från det att tiden för att överklaga domen har gått ut, får du en påminnelse.

Vad krävs för att få ett mål prövat av Högsta domstolen?

Högsta domstolens huvuduppgift är att avgöra sådana mål från hovrätten där ett avgörande från Högsta domstolen kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas.

Vilken typ av fall tas upp i Högsta domstolen?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom konkreta mål skapa vägledande avgöranden – prejudikat. För att domstolen ska ta upp ett mål krävs i regel ett prövningstillstånd. Högsta domstolen beslutar också i fråga om resning, domvilla och olika ärenden.

Varför har vi specialdomstolar?

Det finns två så kallade specialdomstolar i Sverige, Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen. Specialdomstolarna räknas normalt sett inte till Sveriges Domstolar. Specialdomstolarnas uppgift är att enbart pröva mål och ärenden inom de rättsligt avgränsade områden de ansvarar för.

Vad gör en förvaltningsdomstol?

Förvaltningsrätten avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter. Det är till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst.

När försvinner ett brott från registret?

Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§).

Se även  Finns det några säkra studsmattor?

Hur mycket är en dagsbot på?

Dagsboten består av två delar, det första är antalet dagsböter och det andra är själva bötesbeloppet, dvs. dagsboten. Till exempel 80 dagsböter à 70 kr blir 5 600 kr i böter. Antalet dagsböter bestäms av hur grovt brottet anses vara till som lägst 30 och maximalt 150.

Vilka domar är prejudicerande?

Ett prejudikat är inte juridiskt bindande på samma sätt som den av riksdagen stiftade lagen, utan prejudikat har i Sverige i regel setts som exempel eller rättspraxis; men det råder inte någon full konsensus. Normalt ses ett prejudicerande rättsfall som något som visar hur lagen skall användas i praktiken.

Var publiceras prejudikat?

Publicering och information

Avgörandena publiceras på högsta domstolens webbplats och i FinlexOpens in new window. De senaste prejudikaten läggs ut på högsta domstolens webbplats samma dag som avgörandena meddelas. Därifrån överförs de automatiskt till databasen Finlex. Finlex uppdateras varje vecka eller oftare.

Kan man överklaga Högsta domstolens beslut?

Högsta domstolens beslut vinner omedelbart laga kraft och kan inte överklagas. Om domstolen meddelar prövningstillstånd fortsätter handläggningen av målet. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Kan en åklagare överklaga en dom?

Om åklagaren är missnöjd med domen i tingsrätten kan han eller hon överklaga domen till hovrätten, som är högre instans. Även den misstänkta och i vissa fall målsägande kan överklaga domen. Vid den nya rättegången i hovrätten måste normalt sett inte de inblandade höras igen.

Kan man alltid överklaga till Högsta domstolen?

Ibland har hovrätten, sedan en tingsrätts dom eller beslut har överklagats dit, avslagit en begäran om tillstånd till målets prövning där. Ett sådant avslagsbeslut kan överklagas till Högsta domstolen.

Se även  Är Pollock säkert under graviditeten?

Hur många gånger kan man överklaga dom?

Om du inte är nöjd med hovrättens dom kan du överklaga igen. Då överklagar du till Högsta domstolen. För det krävs ett särskilt tillstånd som kallas prövningstillstånd. Det är ovanligt att Högsta domstolen ger prövningstillstånd.

Kan man ta tillbaka en överklagan?

Fram till dess att en dom eller ett beslut har fattats har du rätt att ta tillbaka din överklagan. Din nya överklagan måste dock följa samma regler om tidsfrister som jag nämnde ovan, alltså måste din nya överklagan skickas in inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet som du valde att överklaga.

Hur ofta ändrar hovrätten tingsrättens dom?

Nästan hälften av alla brottmålsdomar ändras i hovrätten, visar en ny undersökning. Nästan hälften, 44 procent, av de brottmålsdomar som överklagas till hovrätten och prövas ändras. Påföljden ändras oftast i en lindrigare inriktning, visar en undersökning från Svea hovrätt.

Kan man överklaga domskäl?

Det fastslås att domskäl inte får rättskraft, och endast undantagsvis kan överklagas. Därefter redogörs för varför domskäl skrivs, med en förklaring av bakomliggande värden och tankar. Domskälen författas således dels för beslutsfattarens egen skull, dels för allmänhetens skull, samt dels för parternas skull.

Vad krävs för överklagan?

I korthet krävs att överklagande ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades. Överklagandet ska skickas till tingsrätten som kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid skickas det och alla handlingar i målet till hovrätten.

Kan en överklagan nekas?

Däremot kan man inte överklaga nämndens ställningstagande till, om det behövs tekniskt samråd eller inte. En anmälan överklagas inte. Däremot kan ett nekat startbesked eller ett startbesked där villkoren inte kan accepteras överklagas till Länsstyrelsen av byggherren.

Se även  Vilken Alka Seltzer innehåller inte aspirin?

Vad krävs för att kunna överklaga till Europadomstolen?

Till en början kan du inte ”överklaga” en dom från en svensk domstol till Europadomstolen. Det heter att du lämnar in ett “klagomål”. Om du får rätt i Europadomstolen innebär det alltså inte att en dom från en nationell domstol ändras. Däremot kan du få skadestånd av staten för att dina rättigheter har kränkts.

Kan man överklaga till EU-domstolen?

Tribunalen dömer i mål mellan EU:s institutioner och enskilda personer och företag och består av en domare från varje medlemsland. Domar i tribunalen kan överklagas till EUdomstolen.

Vad kan Europadomstolen göra?

Europadomstolen finns i Strasbourg och heter formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europadomstolens uppgift är att avgöra om en medlemsstat har kränkt någons rättigheter enligt Europakonventionen. Den kan också besluta att staten ska betala ut ett skadestånd till den som klagat.

Vem kan vända sig till Europadomstolen?

Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Även privatpersoner, företag och organisationer kan i vissa fall vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

Kan man som enskild medborgare vända sig till EU-domstolen?

Enskilda personer och företag kan endast vända sig till Eudomstolen om EU har fattat ett beslut som direkt berör dem. Ett exempel på detta är att om man menar att man har en rättighet enligt lagstiftning i EU som inte nationella myndigheter vill tillämpa, då bör man vända sig till domstolen.

Hur många gånger har Sverige fällts i Europadomstolen?

Antalet klagomål mot Sverige har successivt ökat från omkring till närmare . Under de sexton åren från 1984 till 1999 förliktes svenska staten totalt sett i tre mål inför Europadomstolen.