Köp Glukosamin i Sverige

Source Naturals, Glucosamine Sulfate, 500 mg, 120 Tablets

kr196.05
kr192.47
kr103.14
kr130.48
kr70.26

 

Glukosamin är klassificerat som läkemedel eftersom användningen är medicinsk. Glukosamin är en renframställd kemisk substans och är därmed ett alltför bearbetat innehållsämne för att det ska kunna klassificeras som naturläkemedel.

Läkemedelsverket ansvarar för att de läkemedel som säljs i Sverige är granskade och godkända. Kontrollen syftar till att svenska konsumenter skall ha tillgång till säkra läkemedel av hög kvalitet och där effekt har visats.

När beslutet om läkemedelsklassificering togs medgavs god tid för företagen att inlämna en ansökan om läkemedelsgodkännande d.v.s. att specifikt för sin produkt presentera dokumentation som stöd för kvalitet, säkerhet och effekt. Tio företag överklagade Läkemedelsverkets beslut om upphörande av försäljning den 31 oktober 2002. Länsrätten i Uppsala avslog överklagandena i september 2002 med hänvisning till att glukosamin är att betrakta som ett läkemedel.

Läkemedelsverket har godkänt flera läkemedel innehållande glukosamin. För information om vilka glukosaminprodukter som finns godkända, använd funktionen utökad sökning i ”Sök läkemedelsfakta” och sök på aktiva substansen ”glucosamine”.

 

Kan glukosamin köpas utan recept?

Det finns två huvudsakliga kriterier för att ett läkemedel ska få försäljas receptfritt.

Det ska finnas ett fullgott underlag för säkerheten där biverkningsprofilen bedöms som mild. I regel kräver Läkemedelsverket två års receptbelagd försäljning för att följa upp eventuella biverkningar innan ett läkemedel godkänns för receptfri försäljning.

Läkemedlet ska vara lämpligt för egenvård d.v.s. att patienten själv ska kunna ställa diagnos samt bedöma behandlingsresultatet. Den receptfria behandlingen får inte medföra att allvarliga symtom och sjukdomar döljs.

Se även  Vilket proteinpulver är det bästa att använda sig av?

 

Beträffande glukosamin har Läkemedelsverket tagit hänsyn till den omfattande försäljning som skett inom Sverige och även i andra länder. Läkemedelsverket ser ett värde i att man vid långtidsbehandling tar kontakt med läkare för utredning av diagnos och samråd om andra behandlingsalternativ. Kontakt med sjukvården underlättar biverkningsrapportering och utvärdering av eventuella interaktioner (hur olika läkemedel påverkar varandras effekt och säkerhet).

Läkemedelsverket har mot bakgrund av ovanstående beslutat att förpackningen för en månads förbrukning är receptfri medan en större förpackning för tre månaders förbrukning är receptbelagd.

 

Att jämföra dos och pris mellan olika glukosaminprodukter

Vid dosjämförelser (och även prisjämförelser) är det viktigt att jämföra mängd glukosamin och inte mängd av olika glukosaminsalter. Det sätt som hälsokostpreparaten är innehållsdeklarerade gör det däremot svårt för konsumenten att göra adekvata jämförelser. För en del preparat deklareras mängden av saltet glukosaminsulfat-kaliumklorid per tablett och för andra anges mängden av saltet glukosaminsulfat.

Den i litteraturen rekommenderade doseringen (till exempel från Lancetstudien) motsvarar 1180 mg glukosamin per dag. För ett dagsintag av 1180 mg glukosamin behövs dagligen:

  • ca 1400 mg glukosaminhydroklorid eller
  • ca 1500 mg glukosaminsulfat eller
  • ca 2000 mg glukosaminsulfat – kaliumklorid (KCl).

 

Vid dosjämförelser (och även prisjämförelser) är det därför viktigt att inte enbart se till angiven mängd salt utan också ta hänsyn till hur mycket glukosamin det egentligen motsvarar.

Även om prisfrågan inte ingår bland Läkemedelsverkets uppgifter har en översiktlig kostnadsberäkning visat att priset per dagsdos om ca 1200 mg glukosamin är lägre för godkända läkemedel med glukosamin än för många glukosaminpreparat som såldes i hälsokosthandeln.

Se även  Köpa naturligt Tillväxthormon (HGH)

 

Glukosaminprodukter avsedda för djur

Ett antal orala glukosaminprodukter avsedda för djur har anmälts och accepterats av Jordbruksverket som foder. Läkemedelsverket har efter diskussioner med Jordbruksverket kommit fram till att orala glukosaminprodukter avsedda för djur för närvarande kan fortsätta försäljas i Sverige som foder. En förutsättning är att inga medicinska påståenden framförs i marknadsföringen samt att produkterna i övrigt uppfyller kraven i foderlagstiftningen.

Säljs glukosamin avsett för djur med syfte att förebygga eller behandla sjukdom eller sjukdomssymtom klassificeras produkten som läkemedel. I sådant fall ställs krav på dokumenterad kvalitet, säkerhet och effekt.